Energiatodistus

Energiatodistus

Luettuasi tämän Energiatodistus -aakkosen tiedät uudistuneesta energiatodistuksesta kaiken oleellisen ja osaat kertoa siitä vaikkapa naapureillesi taloyhtiön vuosikokouksessa. Sinulle selviää mitä paljon keskustelua herättänyt energiatodistus oikein tarkoittaa, mitä se kertoo rakennuksesta ja milloin sitä tarvitaan?

Energiatodistus 1.6.2013 alkaen

Energiatodistus kertoo rakennuksen energiatehokkuuden. Energiatodistuksen pitää sisältää myös suosituksia ja ohjeita, miten energiatehokkuutta parannetaan. Se auttaa rakennuksen nykyistä ja tulevaa asukasta.
Energiatodistus auttaa rakennuksen nykyistä ja tulevaa asukasta.
Rakennuksen energialuokka on ilmoitettava asunnon myynti- ja vuokrausilmoituksissa sekä myyntiesitteissä. Se on lisäksi oltava nähtävissä asunnon myyntiesittelyissä ja se on annettava ostajalle viimeistään kaupanteon yhteydessä.

Myös asuntoa vuokrattaessa se on annettava vuokralaiselle. Energiatodistus on lisäksi oltava nähtävillä suurissa rakennuksissa, joissa niin sanotun yleisöpalvelutilan tai –tilojen koko ylittää 500 m2.

Kannustusta energiatehokkuuteen ja ympäristöystävällisyyteen

Energiatodistuksella tavoitellaan myös sitä, että energiatehokkuuteen kiinnitettäisiin huomiota jo rakennusvaiheessa eli rakentajia kannustetaan energiatehokkaaseen rakentamiseen ja myös vanhan remontoimiseen. Samalla pyritään minimoimaan asumisesta aiheutuvia ympäristöpäästöjä. Tavoitteena on myös lisätä rakennusten ostajien ja miksei myyjienkin tietoisuutta energiatehokkuudesta.Energiatodistus kertoo, kuinka paljon energiaa tarvitaan kunkin rakennuksen tarkoituksenmukaista käyttöä varten.

Energiatodistuksen perusteella kuluttajien on helppo arvioida eri rakennusten energiatehokkuutta. Energiatodistus kertoo, kuinka paljon energiaa tarvitaan kunkin rakennuksen tarkoituksenmukaista käyttöä varten.

Energiatodistus laaditaan aina samanlaiselle lomakkeelle. Rakennusten energiankulutuksella on merkitystä myös pohdittaessa kokonaisenergiankulutusta esimerkiksi Suomessa, koska rakennukset kuluttavat energiaa peräti 40 prosenttia Suomen kokonaiskulutuksesta.

Energiatodistuksen laatii ammattilainen

Energiatodistuksen hankkiminen on rakennuksen omistajan tai sen tahon vastuulla, joka on vastuussa rakennuksen kunnossapidosta. Energiatodistuksen saa uuden rakennuksen kohdalla sen pääsuunnittelijalta ja niin sanotusti vanhemmissa kohteissa energiatodistuksen laatii siihen erikoistunut ja pätevöitynyt asiantuntija, joka on suorittanut laatijakokeen.

Todistuksen laadinta on ollut ennen lakiuudistusta vapaampaa ja sen on voinut tehdä vaikka isännöitsijä tai jopa taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja ilman pätevyyttä laadintaan. Jatkossa todistuksen laadintaa valvoo ARA eli Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus. Energiatodistus on voimassa aina 10 vuotta kerrallaan.

Kun rakennuksen energiatodistusta laaditaan, niin arvioidaan rakennuksen teknisten järjestelmien ja rakennusosien kuntoa. Samalla selvitetään myös, minkälaiset mahdollisuudet on kustannustehokkaasti parantaa rakennuksen energiatehokkuutta, huonontamatta esimerkiksi sisäilman laatua.

Energialuokitus ja ET-luku

Jotta eri rakennusten energiatehokkuuden vertailu on oikeasti mahdollista, niin rakennuksille määritellään energialuokka. Energialuokkaa mitataan asteikolla A:sta G:hen. Energialuokaltaan A-luokan rakennukset kuluttavat vähiten energiaa ja vastaavasti G-luokan rakennukset kaikkein eniten.

Lämmitysmuodolla ei ole vaikutusta rakennuksen energialuokkaa määritellessä. Jokaiselle energialuokalle lasketaan oma energiatehokkuus eli ET-luku jakamalla rakennuksen kokonaisenergian käyttö rakennuksen bruttoalalla.

Energiatodistuksessa on oltava vinkkejä rakennuksen energialuokan parantamiseksi. Pienistäkin vinkeistä ja tehdyistä muutoksista rakennukseen voi olla seurauksena energialuokan paraneminen. Esimerkiksi vanhan omakotitalon energialuokka voi parantua julkisivuja eristämällä ja vaihtamalla esimerkiksi energiatehokkaammat ikkunat. Jos kiinteistönomistaja saa parannettua rakennuksensa energialuokkaa, niin se tuo omistajalle säästöä energiatehokkuuden ja –kulutuksen laskemisen muodossa.

Milloin energiatodistusta tarvitaan?

Energiatodistusta tarvitaan, kesäkuun 2013 alusta alkaen, kaikkien lämmitettävien rakennusten myynti- ja vuokraustilanteissa sekä uudisrakennuskohteiden lupahakemuksen yhteydessä. Poikkeuksena energiatodistuksen hankkimisesta on vapautettu muun muassa seuraavat kohteet ja tapaukset:

  • pinta-alaltaan alle 50 m2 suuruiset rakennukset
  • loma-asunnot (ei liiketoimintakäytössä olevat)
  • autosuojat
  • suojeltavat rakennukset
  • rakennuksen vuokraukset, jotka kestävät alle vuoden.

Lisäksi lain soveltamista on lykätty myöhäisemmäksi seuraavien rakennusten kohdalla:

  • 1.7.2014 alkaen kytketyt pientalot tai rivitalot, joissa on 3 tai enemmän asuinhuoneistoja, liike- ja toimistorakennukset
  • 1.7.2015 alkaen opetusrakennukset, hoitoalanrakennukset, niin sanotut kokoontumisrakennukset
  • 1.7.2017 alkaen pientalot, jossa on enintään 2 asuntoa ja jotka on käyttöönottohyväksytty vuonna 1979 tai aikaisemmin. Huom! Säännöstä sovelletaan, vaikka taloyhtiössä olisi useita pari- tai erillistaloja.

Kevennetty menettely energiatodistusten suhteen

Niin sanottua kevennettyä energiatodistusmenettelyä voidaan soveltaa arvoltaan vähäisten rakennusten, kiinteistöjen tai huoneistojen kohdalla. Vähäiseksi arvoltaan lasketaan alle 50 000 euron arvoiset rakennukset. Myös asunnonvuokraustilanteissa voidaan käyttää kevennettyä menettelyä, jos kuukausivuokra on alle 350 euroa.

Kevennettyä energiatodistusmenettelyä voidaan soveltaa myös joissain erikoistapauksissa. Tällaisia tapauksia ovat muun muassa lähisukulaisten väliset myynnit ja vuokraukset. Tässä tapauksessa lähisukulaisiksi lasketaan aviopuolisot, vanhemmat, lapset, sisarukset ja edellä mainittujen aviopuolisot. Muita erityisen syyn tilanteita ovat kuolinpesän ja sen osakkaiden väliset myynnit ja vuokraukset.