ARA-asunnot

ARA-asunnot

ARA-asuntojen järjestelmää on hoitanut vuodesta 2008 alkaen Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus eli ARA. Vuonna 1949 perustettu järjestelmä tunnettiin vuoteen 2005 asti nimellä Arava. Asuntorakennustuotannon valtuuskunnan eli Aravan tarkoitus oli järjestää edullisen koron lainoja asuntotuotantoon. Vuonna 1995 Valtion asuntohallitus lakkautettiin ja aravarahoituksen otti haltuunsa Valtion asuntorahasto ARA.

ARA-asuntotuotanto on ns. sosiaalista asuntotuotantoa ja asunnot on rahoitettu valtion arava- ja korkotukilainoilla. Valtio on tukenut ARA-asuntojen rakentamista, jotta vuokrat olisivat yksityisiä markkinoita ja ns. vapaa-rahoitteisia asuntoja edullisempia. ARA pyrkii edistämään ekologisesti kestävää, laadukasta ja kohtuuhintaista asumista. ARA:n periaatteena on, että jokaisella on oikeus hyvään asumiseen.

Asuntojen käyttöä ja luovutusta on rajoitettu laissa säännellyin tavoin. Sääntelyn piiriin kuuluu mm. asukkaiden valintamenettely, vuokrien ja vastikkeiden määritys, vuokra-asuntojen luovutusmenettely ja asukasdemokratia. Asukasvalinnassa asunnon omistajan pitää seurata valtion edellyttämiä asukasvalintaperusteita ja käyttää valinnassa ns. tarveharkintaa. Tällöin asunnon saantiin vaikuttaa asunnon hakijan tulot, varallisuus ja asunnontarve. Tämä tuo ARA-asuntojen kantaan kuuluu yhteiskunnallisesti tärkeän sosiaalisen puolen. Asuinhuoneiston vuokrauksesta on olemassa laki, joka määrittelee vuokralaisen ja vuokranantajan oikeudet ja velvollisuudet. Laki ottaa kantaa mm. vuokrasopimukseen, vuokran määrään ja sen korottamiseen sekä vuokrasopimuksen purkamiseen ja irtisanomiseen.

Kaikista Suomen ARA-asunnoista kunnat omistavat yli puolet. Muita omistajia ovat mm. VVO Yhtymä, SATO-yhtymä, TA-yhtiöt, Avara ja Arttu Oy. Myös osa opiskelija-asunnoista ja nuorisoasunnoista ovat valtion ARA-tuettuja asuntoja. Suurimpia ARA-opiskelija-asuntojen omistajia ovat mm. Hoas ja Toas eli Helsingin seudun ja Tampereen opiskelija-asuntosäätiöt.

Vuodesta 1949 alkaen ARA-asuntoja on valmistunut reilut miljoona kappaletta. Miljoonas ARA asunto valmistui syksyllä 2012 Helsingin Jätkäsaareen.